Gedupeerden

Wie wij vertegenwoordigen in de Actie

Stichting Bescherming Privacybelangen behartigt de belangen van in Nederland wonende consumenten die vanaf 1 maart 2012 op enig moment gebruik hebben gemaakt van Google’s producten en/of diensten en daarmee door de privacyschendingen van Google gedupeerd zijn.

Jij behoort dan ook tot de Gedupeerden die wij in de Actie vertegenwoordigen, als je op enig moment vanaf 1 maart 2012 gebruik hebt gemaakt van een van Google’s vele producten of diensten, waaronder de volgende:

 • Google-account;
 • Gmail;
 • Smartphone met het Android besturingssysteem;
 • Google-search;
 • YouTube;
 • Google Maps;
 • Google Chrome;
 • Google Drive;
 • Google Docs;
 • Google Translate;
 • Google Play;
 • Google Photos;
 • Google Chromebook;
 • Google Nest;
 • Fitbit.

Als jij één van de Gedupeerden bent, roepen de Stichting en de Consumentenbond jou op om op te komen voor jouw rechten en deel te nemen aan de Actie, zie Aanmeldingspagina. Meer informatie over de Actie is hier beschikbaar. Voor een nadere definitie van de begrippen Gedupeerden en privacyschendingen, zie ook de statuten van de Stichting.

Wat kost het Gedupeerden om deel te nemen?

Er zijn voor Gedupeerden geen kosten verbonden aan deelname aan de Actie tegen Google. Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP, de Financier, heeft ermee ingestemd om de Actie te financieren op basis van ‘no cure, no pay’. Alleen wanneer de Actie voor Gedupeerden uiteindelijk een vergoeding oplevert, ontvangt de Financier daarvan een bepaald percentage, te weten tussen de 18% en 25%. 

Hieronder wordt nader uitgelegd hoe de ‘no cure, no pay’ regeling precies werkt bij verschillende denkbare uitkomsten. 

Welk percentage ontvangt de Financier bij de toekenning van alleen schadevergoeding in geld?

In het geval waarbij alleen schadevergoeding in geld wordt toegekend, geldt dat de Financier recht heeft op 18% van de bruto vergoeding van de toegekende schadevergoeding in geld. Dit betekent dat een Gedupeerde 82% ontvangt van de toegekende schadevergoeding in geld die het gevolg is van de inspanningen van de Stichting. Bij wijze van fictief voorbeeld: indien Google een schadevergoeding van EUR 100 per Gedupeerde moet betalen, ontvangt de Gedupeerde EUR 82 en de Financier EUR 18. Indien Google een schadevergoeding van EUR 500 per Gedupeerde moet betalen, ontvangt de Gedupeerde EUR 410 en de Financier EUR 90. Indien Google een schadevergoeding van EUR 1.000 per Gedupeerde moet betalen, ontvangt de Gedupeerde EUR 820 en de Financier EUR 180.

Welk percentage ontvangt de Financier bij de toekenning van zowel schadevergoeding in geld als een schadevergoeding in natura?

In het geval van toekenning van zowel schadevergoeding in geld als een schadevergoeding in natura waarvan de monetaire waarde niet eenvoudig kan worden bepaald (bijvoorbeeld governance verbeteringen door Google ten behoeve van de consument), heeft de Financier recht heeft op 18% – 25% van de bruto vergoeding van de toegekende schadevergoeding in geld. Het specifieke percentage wordt in dat geval in overleg tussen de Stichting en de Financier naar redelijkheid vastgesteld, gelet op de omstandigheden van het specifieke geval.

In het geval van toekenning van zowel schadevergoeding in geld als een schadevergoeding in natura waarvan de monetaire waarde wél eenvoudig kan worden bepaald (zoals een product of dienst waarvoor een consument normaal gesproken moet betalen), heeft de Financier recht op 18% van de bruto vergoeding van de toegekende schadevergoeding in geld plus op 18% van de monetaire waarde van de schadevergoeding in natura.

Welk percentage ontvangt de Financier bij de toekenning van alleen een schadevergoeding in natura?

In het onverhoopte geval dat alleen schadevergoeding in natura wordt toegekend en de monetaire waarde daarvan niet eenvoudig kan worden vastgesteld, zal de vergoeding voor de Financier niet hoger zijn dan driemaal de totale kosten voor zijn dienstverlening (waaronder zijn financiering begrepen). In dat geval hoeven de Gedupeerden echter niets aan de Financier te betalen. 

Wat gebeurt er wanneer er geen enkele compensatie wordt toegekend?

Indien met betrekking tot de vorderingen van de Gedupeerden helemaal geen compensatie wordt toegekend, ontvangen de Gedupeerden en de Stichting niets. Zij hoeven in dat geval echter ook niets aan de Financier te betalen, en hebben geen enkele verplichting ten opzichte van de Financier of enige tussenpersoon in verband met het nastreven van die vorderingen.

Hoe worden Gedupeerden betrokken in de Actie?

Alle Gedupeerden kunnen via de website van de Stichting de relevante ontwikkelingen volgen. Deelnemers aan de Actie worden daarnaast op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen via nieuwsberichten per e-mail. Bij belangrijke besluiten, zoals een eventuele schikking met Google, kan de Stichting overgaan tot het raadplegen van de Gedupeerden (zowel deelnemers als niet-deelnemers) door middel van een vrijwillige online consultatie. Ook zou de Stichting kunnen besluiten tot het instellen van een adviesraad of commissie van Gedupeerden. De statuten van de Stichting voorzien in die mogelijkheid.

Kan ik mij terugtrekken uit de Actie?

Ja, het is mogelijk je terug te trekken uit de Actie.

Gedupeerden die met de Stichting een deelnemersovereenkomst hebben gesloten, kunnen zich binnen 60 dagen terugtrekken zonder iets aan de Stichting verschuldigd te zijn. Na 60 dagen verandert er iets. Als een Gedupeerde zich na 60 dagen terugtrekt, zijn er al veel kosten gemaakt. Daarom is in de deelnemersovereenkomst afgesproken dat als een Gedupeerde in een later stadium opzegt en de Actie uiteindelijk een vergoeding oplevert voor die Gedupeerde, een deel van de ‘no cure, no pay’-vergoeding verschuldigd is. De Stichting draagt het verschuldigde bedrag op haar beurt af aan de Financier. Zij houdt dit niet zelf.

Het deel van de ‘no cure, no pay’-vergoeding dat verschuldigd is bij vroegtijdige beëindiging van de deelnemersovereenkomst als voor die Gedupeerde uiteindelijk een vergoeding wordt toegewezen, wordt als volgt berekend:

(i) Indien een Gedupeerde de overeenkomst beëindigt na 60 dagen, maar voordat de Stichting ontvankelijk is verklaard*, heeft de Stichting recht op 33% van het bedrag van de ‘no cure, no pay’-vergoeding waarop zij recht had gehad indien de overeenkomst niet was beëindigd.

Aangezien de ‘no cure no pay’-vergoeding maximaal 25% van het voor een Gedupeerde resultaat kan bedragen, kan de Stichting in dit geval recht hebben op maximaal 33% van 25%, ofwel 8,33% van het behaalde resultaat.

(ii) Indien een Gedupeerde de overeenkomst opzegt nadat de Stichting ontvankelijk is verklaard*, heeft de Stichting recht op 67% van het bedrag van de ‘no cure, no pay’-vergoeding waarop zij recht had gehad als de overeenkomst niet was beëindigd.

Aangezien de ‘no cure no pay’-vergoeding maximaal 25% van het voor een Gedupeerde behaalde resultaat kan bedragen, heeft, kan de Stichting in dit geval recht hebben op maximaal 67% van 25%, ofwel 16,67% van het behaalde resultaat.

Beëindigen van de deelnemingsovereenkomst kan door een e-mail te sturen aan vragen@claimservice.nl. Het is niet mogelijk de deelnemersovereenkomst te beëindigen nadat een schikking is getroffen of een vergoeding is toegewezen. In dat geval heeft de Stichting al aan haar verplichtingen uit de deelnemersovereenkomst voldaan. Als een schikking is bereikt of voor jou een vergoeding is toegewezen, is de volledige ‘no cure, no pay’ vergoeding verschuldigd.

*Ontvankelijk betekent dat de rechter heeft bepaald dat de Stichting voldoet aan de formele voorwaarden om een collectieve actie in te stellen. Deze voorwaarden zijn te vinden in artikel 3:305a BW.

De Stichting heeft Consumentenbond Claimservice B.V. (“CCS”) opgedragen om het registratieproces, het onderhoud en de ondersteuning van uw claim te faciliteren en in te richten. CCS heeft een mandaat van de Stichting. Zij verwerkt uw persoonsgegevens namens en onder de verantwoordelijkheid van de Stichting. Dit houdt in dat de Stichting de verantwoordelijke voor de verwerking is en dat CCS de verwerker is namens de Stichting.